Monday, February 27, 2012

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, Μέρος Α΄

Ερευνώντας ένα τέτοιο κρίσιμο θέμα όπως η σχέση της Ποίησης με την Αλήθεια, θα πρέπει να αναρωτηθούμε εξ αρχής το κατά πόσο η δεύτερη συνιστά όρο sine qua non για την εμφάνιση και αυθυποστασία της πρώτης· κατά πόσο συνεπώς η Αλήθεια είναι ουσία της Ποίησης και όχι ένα τυχαίο, εξωτερικό ή περιστασιακό γνώρισμα που θα μπορούσε κάλλιστα να εκλείπει από αυτήν.

Δεν είναι ή δεν υπήρξε από πάντα αυτονόητη μια τέτοια συσχέτιση. Πριν από τον Πλάτωνα που στην "Πολιτεία" του οι ποιητές ούτε λίγο ούτε πολύ εξορίζονται από τους κόλπους της, ήδη ο Ηράκλειτος θα αποστραφεί με αξιοσημείωτη λεκτική βιαιότητα τον Όμηρο και τον Αρχίλοχο ("Τὸν τε Ὅμηρον ἔφασκεν ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώνων ἐκβάλλεσθαι καὶ ῥαπίζεσθαι καὶ Ἀρχίλοχον ὁμοίως."), θέτοντας ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της σκέψης το δίλημμα μιας διάστασης ανάμεσα στην Φιλοσοφία (αν μπορούμε να αποκαλέσουμε έτσι τον ασυστηματοποίητο προσωκρατικό στοχασμό όπως αυτόν του Ηρακλείτου) και την Ποίηση.

Ο λόγος που έκανε τόσο τον Ηράκλειτο όσο και τον Πλάτωνα να αμφισβητήσουν την αξία της Ποίησης ως ισχύον τεκμήριο του Λόγου, και συνεπώς ως μια χρηστική ή δρώσα πραγματικότητα, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε με όρους των Νέων Καιρών, το φαινομενικά ή όχι ασύμπτωτο ανάμεσα στην μορφική παράστασή της και το Είναι. Στο βαθμό που ο ποιητής δεν αποτυπώνει το Είναι (ή το άμεσο Είναι) στους στίχους του (σε αυτό αρκείται η πιο συμβατική ή φτωχή ποίηση), αλλά το Δέον (όπου Δέον εδώ δεν είναι το "κατ'ευχήν" του μέσου ή κοινού νου, αλλά -αναλογιζόμενοι τον Schiller και τον Hölderlin- το κατά δυνατότητα μιας οραματικής ανάπλασης του κόσμου), τότε αυτό το Δέον ελέγχεται όσον αφορά το εκτόπισμα σε δρώσα πραγματικότητα που αφήνει πίσω του κατά την εκτύλιξή του. Περαιτέρω δε, αυτό το Δέον δεν είναι κατ' ανάγκην καθολικό· συνήθως οι ποιητές αποφεύγουν την καθολικότητα και εστιάζονται στο συγκεκριμένο, το περιστασιακό, το μεμονωμένο της εμπειρίας.

Σε έναν φιλοσοφικό νου που εξετάζει ή αποπειράται να εντοπίσει την Ουσία των όντων, η Ποίηση διόλου απίθανο ως πνευματική δραστηριότητα να φαντάζει αν-ούσια, εφ' όσον δεν (φαίνεται συνήθως να) την απασχολεί κατ' ανάγκην το Όντως Ον, αλλά το ον, μόνο του, το εκάστοτε συγκεκριμένο ον της αισθητηριακής παράστασης, μακριά από την αφηρημένη καθολικότητά του.
Για έναν φιλόσοφο συνεπώς, αυτό διόλου απίθανο να είναι μια περιττή διαπλάτυνση της αισθητηριακής εποπτείας ή της καντιανής αισθητότητας (για να το πούμε έτσι), χωρίς όμως μια ανάλογη εμβάθυνση στην ουσία των όντων.
Δεν είναι τυχαίο πως οι πιο σημαντικοί ίσως φιλόσοφοι υπήρξαν πάρα πολύ εκλεκτικοί όσον αφορά την ποίηση, μην κρίνοντας σκόπιμο να απασχολήσουν το μυαλό τους με την μάλλον αχανή ποσοτική μάζα των ποιητών ανά τους καιρούς, παρά με έναν ή δύο ή ελάχιστους . Και, σίγουρα δεν μπορεί να τους αρνηθεί κάποιος εδώ ένα υπολογίσιμο δίκιο.


Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ας το ερευνήσουμε το θέμα περισσότερο, γιατί αυτή η προαναφερθείσα αιτίαση αρκετών φιλοσόφων δεν είναι αδικαιολόγητη, αν λάβουμε υπ' όψη μάλιστα πως η παρ'ελπίδα πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ποιητών και των όχι λίγες φορές, ατέχνων και ανούσια συναισθηματολογικών γραπτών τους κάνει το παν για να τους επιβεβαιώσει.

Στον Kant λοιπόν οφείλουμε εν πρώτοις τον μεγαλοφυή διαχωρισμό της αντιληπτικής-νοητικής διαδικασίας σε Sinnlichkeit (αισθητηριακή εποπτεία, αισθητότητα), Verstand (διάνοια , κατανόηση) και Vernunft (ο Λόγος· όρος εδώ που μπορεί να δημιουργήσει παρερμηνείες μιας και δεν έχει να κάνει καθόλου με το parole αλλά με την λογική ικανότητα).
Ο Hegel, αργότερα θα θεωρήσει υπερβολικά "παγιωμένη" μια τέτοια οπτική και θα αποπειραθεί εξ ίσου μεγαλοφυώς στην Επιστήμη της Λογικής του ("Wissenschaft der Logik") να την ξεπεράσει -και όχι να την απορρίψει βεβαίως- προς όφελος μιας νοήσεως που δεν θεωρεί καθ' όλου αυτονόητες τις αλήθειες των εννοιών και αποποπειράται να ανασυνθέσει τον εαυτό της μέσα στον εαυτό της μέσω της Διαλεκτικής. Όμως είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο, πως η ανάδυση της έννοιας και της ανάπτυξης της έννοιας μέσα στο στοχαστικό υποκείμενο κατά Hegel χρωστά τα μέγιστα στην ανακάλυψη του Kant, η οποία επιπροσθέτως μας παρέχει και το καλύτερο ίσως από γνωστική άποψη "μοντέλο" φιλοσοφικής επεξεργασίας της διαδικασίας της ποιητικής δημιουργίας.

Αυτό που πρώτα πρώτα μπορούμε να διαπιστώσουμε εύκολα σε αυτή την τελευταία είναι πως όρος απαραίτητος (αλλά και κρίσιμο όριό της, όπως θα δούμε παρακάτω) για να υπάρχει η ίδια (η ποιητική διαδικασία) είναι η Sinnlichkeit (αισθητηριακή εποπτεία, αισθητότητα).
Δίχως την αισθητηριακή παράσταση (και χωρίς να έχει σημασία αν συμπίπτει με το εκάστοτε συγκεκριμένο ποιητικό περιέχομενο ή αν τελείται εν ταυτώ χρόνω), πράγματι, δεν υφίσταται Ποίηση, εν αντιθέσει με την Φιλοσοφία που πολλές φορές έχει το προνόμιο να υπερβαίνει την αμεσότητα της εμπειρίας μέσα από την ιλιγγιώδη ενέργεια της σκέψης που σκέπτεται τον ίδιο τον εαυτό της (η νόησις νοήσεως όπως ορίζεται από τον Αριστοτέλη στα "Μετά τα Φυσικά" του).

Η Sinnlichkeit και η οποιαδήποτε περιγραφή της σε στίχους ωστόσο, αντίθετα απ' ό,τι πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία των ποιητών, δεν συνιστά ipso facto μια αξιομνήμονευτη ή αξιοπαρατήρητη "πνευματική" λειτουργία. Ο λόγος γι' αυτό είναι απλός: δεν κατοχυρώνεται εδώ κανένα "αναντικατάστατο" του Πνεύματος ενώ η λήψη και καταγραφή των αισθητηριακών εντυπώσεων και παραστάσεων είναι μια αυτοανακυκλούμενη πορεία από το χάος του εξωτερικού κόσμου πίσω πάλι σε αυτό. Δεν υπάρχει συνεπώς νέα γέννηση, και ο όρος "δημιουργία" εδώ αντιφάσκει με τον εαυτό του. Τίποτε δεν μένει στο τέλος από κάτι που εκλείπει στην ουσία, ή κάλλιστα θα μπορούσε να αντικατασταθεί από κάτι άλλο,
Στο βαθμό λοιπόν που η ποίηση αρκείται στην Sinnlichkeit, τότε αναμφίβολα ωθείται σε έναν εννοιολογικό ιμπρεσσιονισμό που ως διαδικασία πνευματική, πολύ απλά δεν έχει νόημα, ή τουλάχιστον, ιδιαίτερο νόημα.
Η οποιαδήποτε αιτίαση και επίκληση μιας αισθητικής εδώ μένει μετέωρη εξ ίσου, όχι μόνο γιατί η ποίηση ή οι ποιητές που αρκούνται στην Sinnlichkeit σπάνια έχουν μια σοβαρή ή ασκημένη αντίληψη της Αισθητικής, αλλά και γιατί επίσης η Αισθητική θα πρέπει ακόμα να μετέχει μιας πλήρους και αυτοτελούς νοήσεως στην ποιητική διαδικασία, αν θέλει να ορίζεται με τρόπο ολοκληρωμένο και όχι ερασιτεχνικό ή πρόχειρο.

Το δεύτερο στάδιο συνεπώς της καντιανής θεώρησης (Verstand) αναμφίβολα, παρέχει στην ποίηση το εχέγγυο μιας πιο αποτελεσματικής αυτοανάπτυξης του περιεχομένου της, γιατί ο ποιητής που νοιώθει την ανάγκη του κατανοείν μέσα από τους στίχους του (με τρόπο, εννοείται όλως διάφορο της φιλοσοφίας· η φιλοσοφία μετέρχεται αφηρημένες έννοιες, η ποίηση μεταφορές και σχήματα λόγου χωρίς βεβαίως να αποκλείει και τις προηγούμενες, ΟΤΑΝ αυτές μέσα στο ποιητικό σώμα προσακτούν ικανή Αισθητική συνεπιμερισμού της στιχικής ουσίας), αυτόματα διαφοροποιείται από την αχανή πλειοψηφία των ποιητών που αισθάνονται πως είναι αρκετό να υπάρχουν και να γράφουν ως αυτοματοποιημένοι γλυκόλαλοι ή μη υμνητές της αισθητηριακότητας ή ενός ακατέργαστου γλωσσικού και μόνον υποσυνειδήτου.

Η Κατανόηση συνεπώς, η καντιανή Verstand έρχεται σε μεγάλο βαθμό να επικυρώσει την Ποίηση ως μια διαδικασία που εξ αρχής γιγνόμενη παρά την Αλήθεια μετέχει τελικώς στην Αλήθεια με ένα τρόπο όχι καθαρά νοητικό όπως η φιλοσοφική σκέψη αλλά επι-νοητικό. Η όλη επί της νοήσεως επαγρύπνηση του ποιητή είναι η ίδια μια νοητική καταστάλαξη του ποιητικού οραματισμού του.

Με λίγα λόγια, δεν αρκεί μόνον η οραματική ικανότητα αλλά και η εννοιολογική συνόψιση αυτής σε ένα νέο ποιητικό ον που πρέπει να κυμαίνεται στους στίχους ως ο τρίτος εγελιανός όρος της υπέρβασης (Αufhebung), αν θέλουμε βέβαια να ομιλούμε περί Ποίησης που μετέχει της Αλήθειας, καθιστώντας έτσι τις αποστροφές του Ηρακλείτου και του Πλάτωνα, μη κατ' ανάγκην επαληθεύσιμες στους Νέους Καιρούς (από την πρώιμη Αναγέννηση και μετά), τουλάχιστον, οπότε οι πιο σημαντικοί ποιητές έλυσαν εν τη πράξει (και εν πλήρη θεωρήσει ) το δίλημμα της διάστασης ανάμεσα Φιλοσοφία και Ποίηση, αρνούμενοι να αυτοπεριχαρακωθούν μονόπλευρα στην Ποίηση, αλλά θέτοντας αυτές τις δυο σε μόνιμο και κάποτε ανέλπιστα γόνιμο διάλογο.

Φτάνουμε τώρα στον τρίτο όρο, Vernunft (ο Λόγος ως λογική ικανότητα και όχι ως parole). Αυτό το σημείο είναι ίσως αχανές και θα πρέπει κάποιος να το μεταχειριστεί με μεγάλη προσοχή για να μην αφήνονται περιθώρια παρερμηνειών ιδιαίτερα σε ένα καλλιτεχνικό πεδίο, όπου κάθε άλλο μπορεί να φαντάζει αυτονόητο από μια χυδαία αντίληψη περί ποίησης και ποιητικής, αλλά όπως θα δούμε, συνιστά ίσως το όριο ανάμεσα γνήσια ποιητική δημιουργία και την άσκοπη συσσώρευσή της.

Με την έννοια Vernunft και πώς μπορεί να εκληφθεί καθαρά από ποιητική άποψη, θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος του παρόντος δοκιμίου.


(συνεχίζεται)Monday, February 20, 2012

GEORGE ENESCU: String Octet No.7Έχω αναφερθεί ξανά, νομίζω, στην εκτίμηση που έχω για το έργο του μεγάλου Ρουμάνου συνθέτη. Διάλεξα να ακούγεται ένα έργο του πολύ λεπτό στη σύλληψη και εξαιρετικά πολύπλοκο ίσως στην πραγμάτωσή του· γραμμένο σε μια πολύ απαιτητική φόρμα μουσικής δωματίου όπως εκείνη του οκτέτου...

Από την Janine Jansen και την παρέα της.

Wednesday, February 15, 2012

MAN RAY: Le Retour à la Raison (1923)

Είχα υποσχεθεί σε προηγούμενη ανάρτηση που είχε να κάνει με τον πολύ σημαντικό Αμερικανό σουρρεαλιστή σκηνοθέτη, φωτογράφο και ζωγράφο Man Ray, πως θα ανέβαζα το φίλμ του "Le Retour à la Raison" (1923) στο Century Camera II (μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο τέλος αυτού του κειμένου).

Το φιλμ είναι η πρώτη απόπειρα του Man Ray να εκφραστεί με κινηματογραφικά μέσα (ή μάλλον με κινηματο-ποιητικά μέσα) και από μια άποψη το πιο εντυπωσιακό, όσον αφορά την σύνδεση του τίτλου με το περιεχόμενο. Πρόκειται για ένα, στην ουσία σχεδόν τρίλεπτο σχόλιο πάνω στον τίτλο, στην θέαση του οποίου ο ανυποψίαστος θεατής διόλου απίθανο να ...απορήσει και να θεωρήσει το όλο εγχείρημα ως ένα αστείο ή μια φάρσα.

Φαινομενικά "ασύνδετες" εικόνες που στηρίζονται κυρίως σε περιστροφές φωτεινών πηγών και ακόμα στα παιγνίδια φωτός και σκιάς που προκύπτουν και έρχονται να υπερτονίσουν την "επιστροφή" στο "λόγο", την "λογική" (la raison, βέβαια, όπως έχει κατοχυρωθεί στην γαλλική φιλοσοφία είναι ο Λόγος με την έννοια της λογικής, αλλά είναι εξ ίσου και η "αιτία"· πρόκειται συνεπώς για μια τρίπτυχη έννοια που έχει να κάνει με την, ας πούμε, πιο ντετερμινιστική και πρακτική όψη της λογικής, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο).

Από μια πρώτη άποψη λοιπόν το φιλμ δίνει την εντύπωση μιας "αντιδραστικής" ανορθολογικής υπονόμευσης κάθε έννοιας λογικής.

Πράγμα βέβαια που είναι σωστό, αρκεί να απαλειφθεί η λέξη "ανορθολογική" και να προστεθεί ακόμα η λέξη "τυπική" πριν από την λέξη "λογική".
Πρόκειται στην ουσία, για μια υπονόμευση κάθε τυπικής ή αυστηρά αιτιοκρατικής λογικής.

Συχνά έχει γίνει η παρεξήγηση και σε παλαιότερους αλλά και σε πιο σύγχρονους καιρούς να εκλαμβάνεται ο σουρρεαλισμός ως ένα πλήρως ανορθολογικό ξέσπασμα των υποσυνειδήτων δυνάμεων της τέχνης προς όφελος μιας ολοσχερούς άρσης κάθε λογικής υπέρ της πρωτοκαθεδρίας του "φαντασιακού".

Χωρίς να σημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη, περιστασιακά ή διαρκέστερα στην ιστορία του σουρρεαλισμού (επί παραδείγματι η "αυτόματη γραφή" η οποία ωστόσο κάποια στιγμή έπαυσε να αποτελεί σουρρεαλιστικό "θέσφατο"), εν τούτοις θα ήταν πολύ ρηχή ή επιφανειακή η άποψη εκείνη που θα αδυνατούσε να δει στις σουρρεαλιστικές διαδικασίες παραγωγής της τέχνης, έστω και μέσα από τις κάποτε πρωτόλειες ή αδέξιες φιλοσοφικά απόπειρές της, τίποτε περισσότερο από μια θέληση για την επιστροφή σε μια ανορθολογική "massa confusa".

"Le Retour à la Raison" παρ'όλ' αυτά τιτλοφορεί ο Man Ray το ευφυέστατο τρίλεπτο φιλμ του. Και έχει λόγο, raison, γι΄ αυτό σίγουρα, καθώς ο σκοπός εδώ είναι η ανίχνευση μιας "άλλης" λογικής, τέτοια που η τέχνη με την ελευθερία της επιτρέπει κάποτε, και η οποία δεν βασίζεται μόνο στην αιτιότητα (ή σχεδόν καθόλου σε αυτήν) αλλά κυρίως στις συγχρονικές εκφάνσεις της πραγματικότητας (το περιβόητο "αντικειμενικό τυχαίο" του σουρρεαλισμού) ή ακόμα και στον χειρισμό του πλέον ωμού και ριγμένου ως έχει στην αισθητηριακή εποπτεία τυχαίου.

Το φιλμ φαντάζει σαν μια αναζήτηση μέσα από φώτα και σκιές, που στο τέλος παίρνουν μορφή και υπόσταση στις καμπύλες του γυμνού σώματος της Kiki de Montparnasse (γνωστό καλλιτεχνικό μοντέλο της εποχής και ερωμένη του Man Ray), υπογραμμίζοντας με έναν εξαιρετικά ευρηματικό εικονοληπτικό τρόπο την σημασία της σουρρεαλιστικής Αισθητικής, σε μιαν αποθέωση της ομορφιάς του γυναικείου σώματος, ως πρώτιστο μέσον για την επανεύρεση ενός Καθαρού Λόγου που δεν έχει πλέον σχέση με την τυπική ή αυστηρά καρτεσιανή λογική, αλλά με κάτι άλλο που οφείλει η ανθρωπότητα να το ανιχνεύσει, σε κάθε περίπτωση, πέραν του σουρρεαλισμού.

Άλλωστε γι' αυτό είχε κεφαλαιώδη αξία ο σουρρεαλισμός κατά τις εποχές που έδρασε. Έθεσε κρίσιμα ζητήματα, οριακά για την σκέψη, την ζωή και την τέχνη, όχι για να τα λύσει ο ίδιος (όποτε κατέληξε δόγμα ο σουρρεαλισμός υπήρξε το χειρότερο απ'όλα τα δόγματα), αλλά η ίδια η Ιστορία ή η ανθρωπότητα σε πιο ώριμες καλλιτεχνικά περιστάσεις και κινήσεις.
Tuesday, February 7, 2012

GIYA KANCHELI, ένας μεγάλος σύγχρονος δημιουργός

Κι εκεί που νομίζεις πως έχεις ακούσει σχεδόν τα πάντα από κλασσική μουσική (και όσον αφορά τους σκοπούς του παρόντος ιστολογίου, από την κλασσική μουσική του 20ού και των αρχών του 21ου αιώνα), προκύπτουν αιφνιδίως στην αντίληψή σου, κάποιοι κορυφαίοι δημιουργοί από τις πιο (όχι και τόσο) απίθανες χώρες.

Με τον Giya Kancheli (γεννηθείς το 1935) από την Γεωργία (χώρα βέβαια με σημαντική κληρονομιά κυρίως όσον αφορά μαέστρους και σολίστ της κλασσικής μουσικής, και ακόμα, γενέτειρα του αλήστου μνήμης ...Στάλιν), πρωτοασχόληθηκα πριν από λίγο καιρό, έχοντας ακούσει έως τότε ελάχιστα έργα από αυτόν.

Εντυπωσιάστηκα ειλικρινά, τόσο, που με έκανε να αναζητήσω και να ακούσω περαιτέρω το μέγιστο του έργου του, μιας και ο ίδιος είναι πολύ παραγωγικός ως συνθέτης.

Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το στυλ του, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η παράξενη, γοητευτική συνύπαρξη και παραλληλία των μελωδικών γραμμών με τα ενδιάμεσα απότομα ξεσπάσματα της ορχήστρας σε διαφωνικές συγχορδίες που φαντάζουν να ανακαθορίζουν το σύνολο της σύνθεσης σε εντελώς μα εντελώς αναπάντεχους δρόμους...

Τι να πρωτοθυμηθώ... Τις υπέροχες Συμφωνίες του; (επτά τον αριθμό, η μία καλύτερη από την άλλη), τα όλως πρωτότυπα έργα του για σύνολα δωματίου και προηχογραφημένη ταινία, ή τις ιδιαίτερα εφευρετικές μείξεις και χρήσεις των εγχόρδων σε έργα, ας τα ορίσουμε έτσι, μουσικής δωματίου, μηδέ εξαιρουμένης βέβαια και της όπεράς του "Music for the Living".

Η μουσική του Giya Kancheli είναι ιδιαίτερα επηρεασμένη από την ταραχώδη ιστορία της Γεωργίας, και αντανακλά εντόνως το φάσμα του πολέμου και της επιβίωσης... Και όπως βέβαια όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί, και αυτός είναι αντιπολεμικός και υπέρ της ειρήνης μεταξύ, έτσι κι αλλιώς, αδελφών εθνών. Ωστόσο, ο Kancheli οδηγεί το βήμα της Ιστορίας, με αλάνθαστη αίσθηση και καλλιτεχνική γνώση προς μια μουσική υφολογία που αιωρείται με, θα έλεγα, πολύ ιδιοφυή τρόπο, ανάμεσα στις πιο σκληροπυρηνικές εκφάνσεις της avant-garde του 20ού αιώνα και τον λαμπρό συμφωνικό ήχο των σοβιετικών συνθετών που δημιούργησαν βέβαια, ολόκληρη συμφωνική σχολή στον 20ό αιώνα .

Ο συνθέτης, το έτος 1991 μετανάστευσε στη Δύση, πρώτα στο Βερολίνο, και κατόπιν στην Antwerp του Βελγίου όπου συνεχίζει να ζει έως σήμερα, έχοντας αναλάβει τα καθήκοντα του επισήμου συνθέτη (composer in residence) της Royal Flemish Philharmonic.

Διάλεξα να ακούγεται από το mixpod δεξιά, ολόκληρη η Πέμπτη Συμφωνία του. Αξίζει να την προσέξετε με αμείωτο ενδιαφέρον καθ'όλην την διάρκειά της.